Make your own free website on Tripod.com

Curio & Relic Firearms


French MAS 49/56


M1 Garand


Yugoslavian Mauser Model 24/47


Yugoslavian Mauser Model 48a


Yugo M-48's


Russian Model 44 Mosin Nagant


Russian M-44's

Turkish Mauser Model 38


Finsih Mosin Nagant B-barrel M-39


Finsih Mosin Nagant VKT M-39


Schmidt Rubin K-31


Schmidt Rubin K-31 shooter grade